எக்செல்

எக்செல் நிமிட செயல்பாடு

Excel Minute Function

எக்செல் MINUTE செயல்பாடுசுருக்கம்

எக்செல் MINUTE செயல்பாடு 0-59 க்கு இடையில் உள்ள எண்ணாக ஒரு நேரத்தின் நிமிடக் கூறுகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, காலை 9:45 மணிக்கு, நிமிடம் 45 திரும்பும். நிமிடத்தை ஒரு கலத்தில் பிரித்தெடுக்க, அல்லது முடிவை மற்றொரு செயல்பாட்டிற்கு ஊட்ட, நீங்கள் MINUTE செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். TIME செயல்பாடு .எக்செல் இல் முழுமையான குறிப்புக்கு குறுக்குவழி
நோக்கம் நேரத்திலிருந்து நிமிடத்தை ஒரு எண்ணாக (0-59) பெறுக
  • வரிசை எண் - சரியான தேதி அல்லது நேரம்.
பதிப்பு எக்செல் 2003 பயன்பாட்டு குறிப்புகள்

MINUTE செயல்பாடு 0-59 க்கு இடையில் ஒரு நிமிடத்திலிருந்து நிமிடத்தை பிரித்தெடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு:

 
= MINUTE ('9:45 AM') // returns 45 = MINUTE ('3:10 PM') // returns 10

நிமிடத்தை ஒரு கலத்தில் பிரித்தெடுக்க MINUTE செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது முடிவைப் போன்ற மற்றொரு செயல்பாட்டிற்கு ஊட்டலாம் TIME செயல்பாடு . எடுத்துக்காட்டாக, A1 கலத்தில் மாலை 5:45 மணிக்கு, இது போன்ற 45 நிமிடங்களை உள்ளடக்கிய புதிய நேரத்தை நீங்கள் உருவாக்கலாம்:

எக்செல் ஒரு சிதறல் சதித்திட்டம் எப்படி
 
= TIME (7, MINUTE (A1),0) // returns 7:45 PM

நேரங்களை உரையாக (எ.கா. '7:45 PM') அல்லது தசம எண்களாக வழங்கலாம் (எ.கா. 0.5, இது 12:00 PM க்கு சமம்). பொதுவாக, இதைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது TIME செயல்பாடு நேர மதிப்புகளை உருவாக்க, ஏனெனில் இது பிழைகளை குறைக்கிறது.

குறிப்பு: எக்செல் கடைகள் தேதிகள் மற்றும் முறை வரிசை எண்களாக. உதாரணமாக, ஜனவரி 1, 2000 12:00 PM தேதி எக்செல் வரிசை எண் 32526.5 க்கு சமம். எக்செல் ஒரு தேதி அல்லது நேரத்தை சரியாக அங்கீகரிக்கிறதா என்பதை சரிபார்க்க, நீங்கள் தற்காலிகமாக ஒரு எண்ணை வடிவமைக்கலாம்.குறிப்புகள்^