எக்செல்

எக்செல் MINVERSE செயல்பாடு

Excel Minverse Function

எக்செல் MINVERSE செயல்பாடுசுருக்கம்

Excel MINVERSE செயல்பாடு கொடுக்கப்பட்ட வரிசையின் தலைகீழ் மேட்ரிக்ஸை வழங்குகிறது. உள்ளீட்டு வரிசை எண்களை மட்டுமே கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் சம வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளுடன் ஒரு சதுர அணி இருக்க வேண்டும். இதன் விளைவாக வழங்கப்பட்ட வரிசையின் அதே பரிமாணங்களைக் கொண்ட ஒரு தலைகீழ் அணி.நோக்கம் வரிசையின் தலைகீழ் மேட்ரிக்ஸைப் பெறு
  • வரிசை - எண்களின் சதுர வரிசை மட்டுமே.
பதிப்பு எக்செல் 2003 பயன்பாட்டு குறிப்புகள்

MINVERSE செயல்பாடு கொடுக்கப்பட்ட வரிசையின் தலைகீழ் மேட்ரிக்ஸை வழங்குகிறது. ஒரு மேட்ரிக்ஸின் தயாரிப்பு மற்றும் அதன் தலைகீழ் அடையாள மேட்ரிக்ஸ் ஆகும். ஒரு n × n சதுர அணி முக்கிய மூலைவிட்டத்தில் உள்ளவை மற்றும் மற்ற எல்லா நிலையிலும் பூஜ்ஜியங்கள்.

எக்செல் இல் x அச்சை எப்படி புரட்டுவது

MINVERSE ஒரு தலைகீழ் மேட்ரிக்ஸைக் கணக்கிட, உள்ளீட்டு வரிசையில் எண்கள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் மற்றும் ஒரு சதுர அணி இருக்க வேண்டும், சம வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகள். ஒரு தலைகீழ் இருக்கும்போது, ​​MINVERSE ஆனது வழங்கப்பட்ட வரிசையின் அதே பரிமாணங்களைக் கொண்ட ஒரு தலைகீழ் மேட்ரிக்ஸை வழங்குகிறது.

காட்டப்பட்ட எடுத்துக்காட்டில், M7: O9 வரம்பில் உள்ளிடப்பட்ட சூத்திரம்:

 
{= MINVERSE (I7:K9)}

இதன் விளைவாக வரும் வரிசையை நேரடியாக ஒரு பணித்தாளில் காண்பிக்க, MINVERSE ஐ a என உள்ளிட வேண்டும் பல செல் வரிசை சூத்திரம் கட்டுப்பாட்டுடன் + மாற்றம் + உள்ளிடவும்.குறிப்புகள்

  1. உள்ளீட்டு வரிசை சமமான வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளைக் கொண்ட ஒரு சதுர மேட்ரிக்ஸாக இருக்க வேண்டும்
  2. வரிசை வாதம் ஒரு வரம்பாக வழங்கப்படலாம் அல்லது வரிசை மாறிலி {4,33,2} போன்ற
  3. மூல வரிசையில் உள்ள காலி செல்கள் MINVERSE #VALUE ஐத் தரும்! பிழை
  4. MINVERSE #மதிப்பை அளிக்கிறது! வரிசையில் சம எண்ணிக்கையிலான வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகள் இல்லை என்றால் பிழை மதிப்பு.


^