எக்செல்

விலைப்பட்டியல் எண் மூலம் மொத்தம்

Subtotal Invoice Number

எக்செல் சூத்திரம்: விலைப்பட்டியல் எண் மூலம் மொத்தம்பொதுவான சூத்திரம் | _+_ | சுருக்கம்

விலைப்பட்டியல் எண் மூலம் மொத்த மதிப்புகள் பெற, நீங்கள் COUNTIF மற்றும் SUMIF அடிப்படையிலான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். காட்டப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில், E5 இல் உள்ள சூத்திரம்:= IF ( COUNTIF (range,criteria)=1, SUMIF (range,criteria,sumrange,'')
விளக்கம்

இந்த சூத்திரம் COUNTIF ஐ ஒரு உடன் பயன்படுத்துகிறது விரிவடையும் வரம்பு கொடுக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியல் எண்ணின் முதல் நிகழ்வு தற்போதைய வரிசையா என்பதை முதலில் சரிபார்க்க:

 
= IF ( COUNTIF ($B:B5,B5)=1, SUMIF ($B:$B,B5,$D:$D),'')

கொடுக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியல் எண்ணின் முதல் நிகழ்வு இதுவாக இருக்கும்போது மட்டுமே இந்த வெளிப்பாடு உண்மையானது. அப்படியானால், ஒரு SUMIF கணக்கீடு இயக்கப்படும்:

 
 COUNTIF ($B:B5,B5)=1

இங்கே, SUMIF ஆனது விலைப்பட்டியல் D இல் உள்ள தொகைகளைப் பயன்படுத்தி மொத்த தொகையை விலைப்பட்டியல் எண் மூலம் உருவாக்க பயன்படுகிறது.

எண்ணிக்கை 1 இல்லை என்றால், சூத்திரம் வெறுமனே ஒரு வெற்று சரம் ('')சூத்திரங்களுடன் எக்செல் இல் வருமான வரியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது
ஆசிரியர் டேவ் பிரன்ஸ்


^